เว็บฯ เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม


การใช้ชีวิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นง่ายๆ จากการเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเล็กๆ น้อยๆ ทั้งการลดการใช้พลังงาน หรือการลดขยะที่ผลิตในครัวเรือน ด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้

www-easyecoblog-com

www.easyecoblog.com
แบ่งเป็นเรื่องของ Green Technology เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม Save Energy สำหรับการประหยัดพลังงาน หรือจะ Green Home เพื่อการใช้ชีวิตในบ้านที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน

www-urbangardensweb-com

www.urbangardensweb.com
เจ้าของเว็บฯ นี้มีความสนใจในเรื่องงานดีไซน์ และการทำสวนในรูปแบบทันสมัย สำหรับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จำกัด และมีบทความไอเดียดีๆ สำหรับผู้ที่ชอบสิ่งของที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

myzerowaste-com

http://myzerowaste.com
มุ่งเน้นให้ความรู้และเทคนิคในการลดขยะให้น้อยลง เช่น ทำอย่างไรกับขยะอาหาร ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะจากพลาสติกต่างๆ หรือเลือกซื้อสินค้าแบบใดที่ช่วยให้มีขยะน้อยลง