แพลตฟอร์มเรียนเขียนโปรแกรมออนไลน์ CodingThailand.org

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ CodingThailand.org โดยร่วมกับ Code.org เว็ปไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่สนับสนุนการศึกษาด้าน Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สัญชาติอเมริกา ในโครงการ CodingThailand

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า คนไทยเริ่มตระหนักมากขึ้นถึงการเปลี่ยนจากสังคมแอนะล็อก (Analog) ไปสู่สังคมดิจิทัล โครงการ Coding Thailand เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กระทรวงดิจิทัลฯ ให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้ดำเนินงาน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า CodingThailand.org มีการจัดรูปแบบให้เข้ากับการเรียนรู้ระดับชั้นประถมถึงมัธยม โดยควบคู่ไปกับการเรียนแบบนอกชั้นเรียน โดยมีต้นแบบมาจากมาจาก Hour of Code (โครงการของ code.org ) โดยเชื่อว่าจะเข้าถึงเยาวชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนภายใน 3 ปีหลังจากเปิดตัว

CodingThailand.org คือ ห้องเรียนออนไลน์ ที่มีเนื้อหาการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Coding) และสื่อความบันเทิง รวมถึงฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เยาวชนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลาย ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน CodingThailand.org  1.Thaicode Hour : เรียนรู้การเขียนโค้ตขั้นพื้นฐานผ่าน แพลตฟอร์ม ใช้เวลาเพียง 1 ชม./สัปดาห์ 2.Thaicode Unplug : การเสริมทักษะความคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านเกมและกิจกรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น 3.Coding Thailand Extension Learning : การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 4.Coding Thailand Tournament : จัดแข่งขัน Coding Maker ระดับประเทศ โดยแบ่งตามการแข่งขันเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป

 โดยมีการเริ่มต้นโครงการแล้วที่ โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ที่เริ่มการเรียนการสอนกิจกรรม Coding และคงเริ่มขยายวงกว้างในทุกๆโรงเรียนทั่วประเทศ ในอนาคตต่อไป เพื่อสร้างเยาวชนให้เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีรอบตัว

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

depa
Digital Startup วางแผนพัฒนาคน สร้างสตาร์ทอัพไทยรุ่นใหม่

Startup นับว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงมากในยุค 4.0 นี้...